emloyee image

Довбенко Володимир
Віталійович

Телефон:

  • Керує роботою підприємства відповідно до законодавства України.
  • Забезпечує виконання підприємством усіх зобовʼязань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.
  • Організовує господарську діяльність підприємства на основі методів науково обгрунтованого планування.
  • Розробляє стратегію і тактику розвитку підприємства і координує роботу його структурних підрозділів.
  • Забезпечує дотримання адміністративно-господарського і податкового законодавства.
  • Видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань виробничо-господарської діяльності підприємства.
  • Встановлює межі компетенції керівників структурних підрозділів.
emloyee image

Мельник Олег
Вікторович

Телефон:

  • Здійснює контроль за роботою господарсько-фінансовою діяльністю підприємства у питаннях матеріально-технічного постачання, збуту продукції, транспортного і адміністративного обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення термінів оборотності оборотних коштів.
  • Контролює правильність і своєчасність складання та здачі звітів по полісах, актів виконаних робіт.
  • Веде облік договорів Товариства.
  • Отримує звітність та формувати загальний звіт по Товариству.
  • Веде облік усіх агентських угод Товариства.
  • Здійснює перевірку документів бухгалтерського обліку щодо операцій по надходженню та списанню грошових коштів, по обліку розрахунків.
  • Організовує прийом та здачу готівки у відповідні банківські установи.
  • Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, платежів у банківські установи.
  • Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.
emloyee image

Павловська Евгенія
Михайлівна

Телефон:

  Директор з продажу та маркетингу

   

  1. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.
  2. Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.
  3. Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон'юнктури. 4. Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості продукції, обгрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
  4. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення асортименту і якості обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
  5. Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
emloyee image

Левченко Тетяна
Георгіївна

Телефон:

  1. Відвертання випуску продукції, невідповідної вимогам нормативно-технічної документації, затвердженим зразкам (еталонам), умовам постачання і договорів.
  2. Планування якості продукції, що випускається, шляхом формування вимог за якістю продукції на етапах маркетингових досліджень, розробки технічних умов, виробництва.
  3. Визначення спільно з технологами шляхів підвищення якості продукції, у тому числі за програмами підвищення якості, участь у розробці методів та способів оцінки надійності і випробувань продукції.
  4. Організація проведення сертифікації продукції підприємства.
  5. Організовує проведення робіт з контролю якості продукції, що випускається, забезпечує відповідність вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000, Гостам, ТУ і вимогам Споживача.
  6. Контролює виконання дій, що коригують і застерегають в системі менеджменту якості.
emloyee image

Полатов Ігор
Вячеславович

Телефон:

  1. Планує своєчасне безперебійне забезпечення виробництва високоякісною сировиною і матеріалами.
  2. Здійснює контроль за зміною закупівельних цін в умовах ринку.
  3. Веде постійний пошук нових, надійних постачальників.
  4. Відстежує появу на ринку нових, передових видів сировини і матеріалів для виробництва.
emloyee image

Рожанський Вячеслав
Петрович

Телефон:

  1. Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу.
  2. Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється, робіт та послуг, що надаються, відповідність виробів, що випускаються, чинним державним стандартам, технічним умовам та вимогам технічної етики, а також їх надійність та довговічність.
  3. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості продукції в процесі її розроблення і виробництва.
  4. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, праці і управління на основі впровадження новітніх технічних та телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.
  5. Організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників і забезпечує постійне вдосконалення підготовки персоналу.
  6. Керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.
  7. Виконує обов’язки уповноваженого з якості.
emloyee image

Небеський Миколай
Миколайович

Телефон:

  1. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення його змінності, утримання в працездатному стані з потрібним рівнем точності.
  2. Організовує розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани та контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва.
  3. Керує розробленням нормативних матеріалів з ремонту устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації устаткування.
  4. Організовує міжремонтне обслуговування, своєчасний і якісний ремонт та модернізацію обладнання, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель та споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів на виконання ремонтних робіт.
  5. Організовує проведення інвентаризації виробничих основних засобів, визначає застаріле обладнання, об'єкти, які потребують капітального ремонту, та встановлює черговість проведення ремонтних робіт.
  6. Організовує міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель і споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів для виконання ремонтних робіт.
emloyee image

Аксьонов Олександр
Егорович

Телефон:

  • Керує науково-технічною та технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства.
  • Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.
  • Здійснює заходи щодо своєчасної повірки приладів енергообліку у відповідних державних установах, отримання необхідних дозволів на їх встановлення чи знімання.
  • Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.
  • Приймає участь в укладенні договорів зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою на іншими видами енергії, контролює їх виконання.
  • Організовує збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин.
  • Керує працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва, організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників.
emloyee image

Куліш Віталій
Павлович

Телефон:

  1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.
  2. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів.
  3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.
  4. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху (дільниці)
  5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.
  6. Координує роботу майстрів і цехових служб.
  7. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
emloyee image

Біліч Святослав
Олексійович

Телефон:

  • Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію і надійну роботу автотранспорту, підвищення їх змінності, утримання у працездатному стані . Начальник автотранспортного цеху є відповідальним за безпечну експлуатацію автотранспорту.
  • Організує роботу з обліку наявності і руху, складання й оформлення технічної і звітної документації, виконання вимог нормативних документів.
  • Керує розробкою нормативних матеріалів по ремонту техніки, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних при експлуатації транспортної техніки. Бере участь в організації обліку та зберігання запчастин.
  • Організує міжремонтне обслуговування, Складає матеріальні звіти, є матеріально відповідальною особою.
emloyee image

Каталіченко Володимир
Олександрович

Телефон:

  1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.
  2. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів.
  3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.
  4. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху (дільниці)
  5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.
  6. Координує роботу майстрів і цехових служб.
  7. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
emloyee image

Катернога Олена
Станіславівна

Телефон:

  1. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів.
  2. Здійснює правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на підприємстві, візує їх, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.
  3. Представляє інтереси підприємства в суді, господарському та адміністративному судах, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових та інших справ.
emloyee image

Євсюков Ігор
Павлович

Телефон:

  Начальник роздрібного відділу продажів

   

  1. Визначає та розроблює ефективну маркетингову стратегію продажів.
  2. Планує, реалізує і контролює виконання планів продажів.
  3. Збільшує об'єм продажів.
  4. Формує партнерські довгострокові відносини з клієнтами.
  5. Займається організацією, контролем і аналізом конкурентного середовища.
emloyee image

Гецко Роман
Іванович

Телефон:

  Менеджер з оптових продажів

   

  1. Займається активним пошуком та супроводжує оптових і роздрібних клієнтів.
  2. Формує замовлення.
  3. Контролює відправки та отримання замовлень.
  4. Контролює поставки продукції з виробництва.
  5. Формує графік доставок.
emloyee image

Томілець Руслан
Володимирович

Телефон:

  Менеджер з оптових продажів

   

  1. Займається активним пошуком та супроводжує оптових і роздрібних клієнтів.
  2. Формує замовлення.
  3. Контролює відправки та отримання замовлень.
  4. Контролює поставки продукції з виробництва.
  5. Формує графік доставок.
emloyee image

Грохольский Анатолій
Йосифович

Телефон:

  Начальник оптових продажів

   

  1. Займається організаціє та контролем відділу продажів.
  2. Створює і розвиває системи продажів, розроблює стратегії продажів.
  3. Оперативно управляє продажами.
  4. Розроблює і контролює виконання плана продажів.
  5. Здійснює моніторинг ринку потенційних клієнтів.

    

emloyee image

Катернога Олексій
Станіславович

Телефон:

  Помічник менеджера

   

  1. Підтримка менеджера з продажу.
  2. Формує звітності для відділу продажів.
  3. Займається підготовкою повного пакету документів на відвантаження.
  4. Складає специфікації.
  5. Подає замовлення у виробництво і контролює їх виконання.
  6. Приймає замовлення від клієнтів.
emloyee image

Оборський Максим
Миколайович

Телефон:

  Помічник менеджера

   

  1. Підтримка менеджера з продажу.
  2. Формує звітності для відділу продажів.
  3. Займається підготовкою повного пакету документів на відвантаження.
  4. Складає специфікації.
  5. Подає замовлення у виробництво і контролює їх виконання.
  6. Приймає замовлення від клієнтів.
emloyee image

Гречка Дмитро
Сергійович

Телефон:

  Менеджер з продажів

   

  1. Займається активним пошуком та супроводжує оптових і роздрібних клієнтів.
  2. Формує замовлення.
  3. Контролює відправки та отримання замовлень.
  4. Контролює поставки продукції з виробництва.
  5. Формує графік доставок.
emloyee image

Полатов Максим
Ігорович

Телефон:

  Менеджер з продажів

   

  1. Займається активним пошуком та супроводжує оптових і роздрібних клієнтів.
  2. Формує замовлення.
  3. Контролює відправки та отримання замовлень.
  4. Контролює поставки продукції з виробництва.
  5. Формує графік доставок.
emloyee image

Базир Віктор
Іванович

Телефон:

  Менеджер з оптових продажів

   

  1. Займається активним пошуком та супроводжує оптових і роздрібних клієнтів.
  2. Формує замовлення.
  3. Контролює відправки та отримання замовлень.
  4. Контролює поставки продукції з виробництва.
  5. Формує графік доставок.
emloyee image

Мазурець Ельвіра
Аліківна

Телефон:

  Помічник менеджера

   

  1. Підтримка менеджера з продажу.
  2. Формує звітності для відділу продажів.
  3. Займається підготовкою повного пакету документів на відвантаження.
  4. Складає специфікації.
  5. Подає замовлення у виробництво і контролює їх виконання.
  6. Приймає замовлення від клієнтів.
emloyee image

Гривачевський Олександр
Сергійович

Телефон:

  Помічник менеджера

   

  1. Підтримка менеджера з продажу.
  2. Формує звітності для відділу продажів.
  3. Займається підготовкою повного пакету документів на відвантаження.
  4. Складає специфікації.
  5. Подає замовлення у виробництво і контролює їх виконання.
  6. Приймає замовлення від клієнтів.
emloyee image

Рожанський Ігор
Вячеславович

Телефон:

  1. Розробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє удосконалюванню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.
  2. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.
  3. Складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені нормативи досягнуті), а також розділу «Охорона праці» колективного договору.
  4. Проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці.
emloyee image

Косовцева Наталія
Петрівна

Телефон:

  Головний бухгалтер

   

  1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, установлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних.                                                                
  2. Організовує роботу бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
  3. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
  4. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого управління відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій.
  5. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, провадить розрахунки з іншими кредиторами згідно з договірними зобов’язаннями.                                                   
  6. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.    
  7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів підприємства.
emloyee image

Єфіменко Наталія
Іванівна

Телефон:

  Заступник головного бухгалтера

   

  1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства.
  2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
  3. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.
  4. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах, а також розробляє і здійснює заходи, спрямовані на зміцнення фінансової дисципліни.
  5. Організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і обігу, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.
  6. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди , платежів до банківських установ, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позиках, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівникам підприємства.
  7. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства.